กองกำกับการสืบสวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติคดีอาญา ๔   กลุ่ม  ของ  ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราีจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Email : prachinburi@police.p2.go.th