พ.ต.ท.อมร เจียรักสุวรรณ์
พ.ต.ต.ฐนภัทร พุ่มแก้ว
สว.ฝอ.๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
สว.ฝอ.๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
ร.ต.อ.หญิง กาญจนา พูลศรีสวัสดิ์
ร.ต.อ.บุญสม อุ่นหะวงค์
ร.ต.ท.หญิง ธัญมน โพธิ์ชู
รอง สว.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
รอง สว.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
รอง สว.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
     
ด.ต.ประสิทธิ์ สำราญวงค์
ด.ต.หญิง วรรณภา ชมสาร
ผบ.หมู่ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
ผบ.หมู่ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
จ.ส.ต.หญิง สุภาพร แก้วแหยม
ส.ต.ท.กฤษณะ ขำเอนก
ผบ.หมู่ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ผบ.หมู่ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Email : prachinburi@police.p2.go.th