นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/ประธาน กต.ตร.
พล.ต.ต.วินัย นุชชา
นายนิทน  เกตุลุนสงค์
ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี/รองประธาน (๑)
อัยการจังหวัดปราจีนบุรี/รองประธาน (๒)
พล.ต.ต.มาโนช  สุภาพพูล
นายสุนทร   วิลาวัลย์
นางสาวจันทนา พิริยะขจร
ผบก.อก.ภ.๒/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ ปราจีนบุรีกต.ตร.โดยตำแหน่ง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปราจีนบุรีกต.ตร.โดยตำแหน่ง
พ.ต.อ.เกรียงไกร บุญซ้อน
พ.ต.อ.สุวรรณ์  เชี่ยวนาวินธวัช
พ.ต.อ.โยธิน โตสง่า
รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
พ.ต.อ.อารมภ์  จันทนา
พ.ต.อ.อภิชา ถาวรศิริ
พ.ต.อ.ธนกฤษ พาภิรมย์
รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
พ.ต.อ.บุญสาน  สินทอง
รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
พ.ต.ท.จักริน  พิริยะจิตตะ
พ.ต.ต.ชนะ  ขำทอง
พ.ต.ท.ธนัศธรรม์ ศิริวาลย์
สว.ตม.ปราจีนบุรี/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
สว.ส.ทล.5  กก.3/กต.ตร.โดยตำแหน่ง
สว.สันติบาลปราจีนบุรี
พ.ต.ท.จิรพัฒน์   เขียวศิริ
พ.ต.อ.หญิงกิตติยา โตพัฒนกุล
นายอรุชา  บัญชรนันทชัย
สว.ส.ทท.๓ กก.๒ บก.ทท./กต.ตร.โดยตำแหน่ง
หน.พฐ.ปราจีนบุรี /กต.ตร.โดยตำแหน่ง 
กต.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านท่องเที่ยว/ธุรกิจโรงแรม
นายสมบูรณ์  ทรัพย์ทวีผลเลิศ
พันตำรวจโทธนภณ  เมทนีกรชัย
นายยงยุทธ  แดงเหลือ
กต.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรม
กต.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
กต.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเกษตรกรรม/ปศุสัตว์
แพทย์หญิงโศรยา  ธรรมรักษ์
นาวาอากาศโท เสวก  ขวัญพงษ์
นายมานพ  บานเย็น
กต.ตร.ฯผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์การสาธารณสุข
กต.ตร.ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา
กต.ตร.ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา
นายภิรมย์  นุชแดง
นายวิชัย  วิกรานตโนรส
นายประสิทธิ์   ไม้งาม
กต.ตร.ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภาคประชาชน
กต.ตร.ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ภาคประชาชน
กต.ตร.ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ภาคประชาชน
พ.ต.อ.สมชาย แจ้งธรรมมา
พ.ต.ท.อรรถพล  อยู่นุช
พ.ต.ต.สุชาติ ลิ้มกุล
ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี/เลขานุการฯ
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี/ผู้ช่วย เลขาฯ
สว.ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ปราจีนบุรี/ผู้ช่วยเลขาฯ
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Email : prachinburi@police.p2.go.th