พ.ต.ท.สุเวช โตงาม
 
สว.ฝอ.๒ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ร.ต.ต.หญิง นาถยา คงยิ้ม
 
รอง สว.ฝอ.ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
 
 
ด.ต.ส่งเสริม เพียงกระโทก
ด.ต.ปราโมทย์ อ่อนวงษ์
ผบ.หมู่ฯช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
ผบ.หมู่ฯช่วยราชการ ภ.จว.ปราจีนบุรี
     
 
   
   
   
   
   
   
 
   
 
แจ้งทุุก สภ. เตรียมเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถด้าน การจัดทำเว๊ปไซต์ เพื่อทำการอบรม ที่ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
แจ้งทุกสภ. หากต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ลงเว็บไซต์ ติดต่องาน เทคโน ๐๓๗ ๒๑๑๖๓๕
 
แจ้งฝ่ายอำนวยการ กลุ่มงานสืบสวน กลุ่มงานสิฃอบสวน จัดส่งข้อมูล เพื่อประชาสัมพันธ์ ทางเว็บไซต์ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
 
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
 
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Email : prachinburi@police.p2.go.th