รายนามผู้บังคับบัญชา
 
 
 
กองกำกับการสืบสวน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook ภ.จว.ปราจีนบุีรี
 
ประวัติความเป็นมาอาคารหลังใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
อาคารที่ทำการเดิมของ   ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   นั้น เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2481 บนที่ราชพัสดุ   แปลงเลขที่
240 เนื้อที่ 21 ไร่ 40 ตารางวา เพื่อเป็นอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. 2498 กรมตำรวจ(ในสมัยนั้น) ได้ขอซื้อมา
จากศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท นำมาใช้เป็นอาคารที่ทำการรวมระยะเวลาก่อสร้างมาแล้ว 75 ปี ใช้ในราชการ
ตำรวจ 58 ปี โดยมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2545
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 พ.ต.อ.ไชยยศ  จินดาทอง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง รอง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี และได้รับมอบ
ให้คุมงานด้านการบริหาร เห็นว่าสภาพของอาคารที่ทำการอยู่ในสภาพเก่ามาก มีนกเข้าไปอาศัยใต้หลังคา ฝุ่นละอองร่วงมาจากฝ้าเพดานในห้องทำงาน
ของข้าราชการตำรวจทำให้เสียสุขภาพ จึงได้มีหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 ไปยังตำรวจภูธรภาค 2 แต่ได้รับคำตอบว่า
ล่วงเลยระยะเวลาการจัดทำคำของบประมาณไปแล้ว และจะนำข้อมูลไปตั้งคำของบประมาณให้ในปีต่อไป ทั้งที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ปราจีนบุรี มาสำรวจความชำรุดเสียหายของอาคารและระบุว่า   “เสาคอนกรีต และเสาไม้อันเป็นโครงสร้างหลักของอาคาร แตกร้าวหลายแห่ง  บางห้อง
ตงไม้และคานไม้ เกิดการทรุดเอียงไม่เท่ากัน ตามหลักวิชาการต้องถือว่าคอนกรีตเกิดการเสื่อมสภาพ ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคาร”
พ.ต.อ.ไชยยศ ฯ จึงได้ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่เคยปฏิบัติงานร่วมกันมา คือ พ.ต.ท.ทนุเนตร  ปิตุเตชะ  สวญ.สภ.สำนักทอง   (ในขณะ
นั้น) ให้ประสานไปยัง นายสาธิต   ปิตุเตชะ ประธานคณะกรรมาธิการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่ 23  เพื่อมาตรวจเยี่ยมและรับทราบปัญหาเมื่อวัน
อังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น. หลังจากนั้น นายสาธิต ฯ ได้รายงานสภาพปัญหาที่ได้พบให้แก่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ได้ทราบ และมีการสั่งการต่อไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์     จันทร์อิทธิกุล  ที่ปรึกษา(บร.2) มีหนังสือ   ด่วนที่สุด ที่ ตช 0010.133/2662 ลง
วันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  เพื่อขอทำความตกลงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ.2554  เพื่อเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารที่ทำการของตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี   โดยเร่งด่วน  และได้รับอนุมัติตามหนังสือของ  สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด    ที่ นร 0707/
22588 ลงวันที่ 20 กันยายน 2554 รายละเอียดการดำเนินการ มีดังต่อไปนี้
1.ก่อสร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น ตามแบบรูปรายการมาตรฐาน ของ ตร.แบบเลขที่ 8068/2545
 
2.วงเงินงบประมาณ 26,400,000 บาท ทั้งนี้ เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554
 
3.ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นายโค้งก่อสร้าง เลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ถนนสุวรรณศร ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม   จังหวัด
ปราจีนบุรี
 
4.ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 16 มิถุนายน 2556 และได้ย้ายเข้าใช้อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556
 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราีจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๔๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๕๒๖
Email : prachinburi@police.p2.go.th