ประวัติสหกรณ์
   
   
   
   
   
   
พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ
ชุดที่ ๕๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒ ก.พ.๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่
ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ
ชุดที่ ๕๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ ม.ค.๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่
ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ
ชุดที่ ๕๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ ธ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุมใหญ่
ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ต.นันทวุฒิ สุวรรณละออง ผบก.ภ.จว.ปราจีนบุรี มอบทุนการ
ศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีแก่บุตร
ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัด ปราจีนบุรี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
ตำรวจภูธรจังหวัด ปราจีนบุรี
 
ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๗๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๗๘๐