ประวัติสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสหกรณ์ฯ แก้ไขเพิ่มเติม
   
   
   
 
  วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
  วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วินัย นุชชา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัด
ปราจีนบุรี ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ ๕๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ภ.จว.ปราจีนบุรี
 
  ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ วันเสาร์ ที่ ๔ ธันวามคม ๒๕๖๔ ณ อาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี จำกัด
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๔๘ ๐๗๘๐ โทรสาร ๐ ๓๗๔๘ ๐๗๘๐
Email : prachinburi@police.p2.go.th