งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี
ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราีจีนบุรี ๒๕๐๐๐
โทรศัพท์    ๐ ๓๗๒๑ ๑๑๓๕ โทรสาร ๐ ๓๗๒๑ ๒๖๕๗